วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วีดิทัศน์เสริมการประกวดต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง 2556 ณ สสอ.ขุขันธ์

 
 วีดิทัศน์เสริมการประกวด
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2556 
นำเสนอ ณ ห้องประชุม สสอ.ขุขันธ์ 
วันที่ 3 มิถุนายน  2556  เวลา 13.30 น.

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


นางนิธินาถ  ทุนนาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี

 
 

นายพุทธิไกร  ประมวล

นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ

 
 

นางสาวภัทราวดี  คำศรี

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ

 
 

นายเริงศักดิ์  พลภักดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 
 

นางวนิดา  ฉิมพินิจ

พนักงานแพทย์แผนไทย

 
 

นางรัตนา  ทุนนาน

คนงานทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตำจัดการสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษวิสัยทัศน์/พันธกิจขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล