วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ทำเนียบเจ้าหน้าที่


นางนิธินาถ  ทุนนาน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี

 
 

นายพุทธิไกร  ประมวล

นักวิชาการสาธารณาสุขปฏิบัติการ

 
 

นางสาวภัทราวดี  คำศรี

พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเวชปฏิบัติ

 
 

นายเริงศักดิ์  พลภักดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 
 

นางวนิดา  ฉิมพินิจ

พนักงานแพทย์แผนไทย

 
 

นางรัตนา  ทุนนาน

คนงานทั่วไป
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใจดี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ตำจัดการสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษวิสัยทัศน์/พันธกิจขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป

ขออภัย...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล